Home / PHP & MySql

PHP & MySql

Tháng Năm, 2017

 • 1 Tháng Năm

  Truy vấn INSERT trong MySQL

  Để chèn dữ liệu vào trong bảng MySQL, bạn sẽ cần sử dụng lệnh SQL là INSERT INTO. Cú pháp Cú pháp SQL cơ bản của lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu vào trong bảng MySQL là: [crayon-5a8f939fc07ed126272696/] Để chèn kiểu dữ liệu chuỗi, điều bắt buộc là bạn …

 • 1 Tháng Năm

  Bài 2: Tạo Database Và Xóa cơ sở dữ liệu trong MySQL

  Tạo cơ sở dữ liệu trong MySQL Để tạo cơ sở dữ liệu, bạn sử dụng lệnh CREATE trong MySQL. Dưới đây là cú pháp của lệnh CREATE: [crayon-5a8f939fc17b9623915080/] Ví dụ Ví dụ đơn giản sau sẽ tạo cơ sở dữ liệu là sinhvien: [crayon-5a8f939fc17c2474025398/] Lệnh này sẽ tạo một …

 • 1 Tháng Năm

  Bài 1: Tổng quan hệ quản trị CSDL MySQL

  Cơ sở dữ liệu (CSDL) MySQL là một tập hợp các đối tượng dữ liệu có tổ chức: bảng, bảng ảo,… Nhằm mục đích cho phép người dùng lưu trữ và truy xuất dữ liệu chứa bên trong nó. 1. Đặc điểm: MySQL là một phần mềm quản trị CSDL …